Tủ điện tổng, tủ điện chính MSB, MDB

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Tủ điện tổng, tủ điện chính MSB, MDB