Tủ điện tổng, tủ điện chính MSB, MDB

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Tủ điện tổng, tủ điện chính MSB, MDB