Trạm bơm nước sạch, nước thải

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Trạm bơm nước sạch, nước thải