Trạm tổng đài, trung tâm mạng; trạm phân phối, trung chuyển

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Trạm tổng đài, trung tâm mạng; trạm phân phối, trung chuyển