Trạm tổng đài, trung tâm mạng; trạm phân phối, trung chuyển

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Trạm tổng đài, trung tâm mạng; trạm phân phối, trung chuyển