Trạm tổng đài, trung tâm mạng; trạm phân phối, trung chuyển

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Trạm tổng đài, trung tâm mạng; trạm phân phối, trung chuyển