Hệ thống xử lí khói, tạo áp, chống cháy lan

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Hệ thống xử lí khói, tạo áp, chống cháy lan