Hệ thống xử lí khói, tạo áp, chống cháy lan

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Hệ thống xử lí khói, tạo áp, chống cháy lan