Hệ thống thoát nước cao tầng, cống rãnh hạ tầng

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Hệ thống thoát nước cao tầng, cống rãnh hạ tầng