Hệ thống thoát nước cao tầng, cống rãnh hạ tầng

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Hệ thống thoát nước cao tầng, cống rãnh hạ tầng