Trạm xử lí nước thải, bể tự hoại

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Trạm xử lí nước thải, bể tự hoại