Trạm xử lí nước thải, bể tự hoại

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP THẦU M&E LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

Trạm xử lí nước thải, bể tự hoại