Hệ thống loa thông báo tòa nhà.

CƠ ĐIỆN MIỀN NAM ~ ĐẠI QUANG MEP NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN NHÀ XƯỞNG MIỀN TÂY

Hệ thống loa thông báo tòa nhà.