Hệ thống loa thông báo tòa nhà.

CƠ ĐIỆN ĐẠI QUANG ~ THẾ GIỚI ÁNH SÁNG "VALUABLE M&E CONTRACTOR IN VIETNAM"

Hệ thống loa thông báo tòa nhà.